به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

چگونه بر علیه ج.ا.به مبارزی شکست ناپذیر تبدیل شویم

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: