به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ترجمه نوشته ای از ” لنست ”  برای کادر پزشکی در شناخت ” کرونا “

رشته توئیت ترجمه نوشته ای از ” لنست ”  برای کادر پزشکی در باره شناخت و برخورد با بیماران مشکوک به ابتلا به ” کرونا ” از کاربر توئیتر ” گرشاسب “

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: