به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

وضعیت وخیم پناهجویان درمیان مرزهای ترکیه و یونان

پناهجویان بی پناه که میان مرزهای ترکیه و یونان گیر افتاده اند روزهای سخت و بشدت بحرانی را می گذرانند ، ترکیه گذرگاهای مرزی خود به یونان و سایر کشورهای اروپای شرقی را باز و به آنان اجازه داده است که از ترکیه بگذرند ، در حالیه اتحادیه اروپا ، بشدت از ورود آنان به محدوده خود جلوگیری می کند ، بنظر نمی رسد که افق روشن و روزهای بهتری در انتظا ر آنان باشد و این در حالیست که ترکیه نیز اجازه بازگشت به این خیل عظیم انسانها را نمی دهد ، امید که این بن بست به فاجعه ای انسانی منجر نشود .

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: