به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بحران ” کرونا ” : اکثریت ما ایرانیان سنت پرست ، خرافی و ضد علم هستیم ، سلطنت طلبان به “چهارشنبه سوری ” و”خرمقدس ها” به ضریح دخیل بستند .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: