به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سایت بلومبرگ خبر پیروزی « جو بایدن » را اعلام کرد . بایدن 290 رای الکترال !

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: