به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مصاحبه در باره قتل ” آرزو خرمدین “

ارزو خرمدین ” تا قبل از ناپدید شدن اش در سال 1397 ، با وی  در ارتباط بوده و مطرح می کرده است که مدتها از سوی پدر خود مورد تجاوز قرار می گرفته است .  میتوان احتمال داد که قاتل(اکبر خرمدین )  حتی بعد از ازدواج دخترش بازهم وی را مورد سوء استفاده قرار میداده و این احتمال بدین خاطر استکه  اینکه چرا آرزو بعد از ازدواج خود  ، با قاتل ، قطع رابطه نکرده است ، ایا وی خود نیز به این رابطه معتاد بوده و میلی بیمار گونه به متجاوز بخود پیدا کرده بود ه است ؟

 

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: