به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

به رد صلاحیت ها اعتراض نکنید ، بگذار یکدیگر را قلع و قمع کنند

 بسیار شنیده ایم و بحق میگویند که یک نطام سیاسی و ساختار اقتصادی- اجتماعی را در وجود یک فرد ، یک حزب و یا حتی یک قشر و طبقه اجتماعی خلاصه نکنید ،  یک ساختار سیاسی ، فارغ از اینکه سهم اصلی از ثروت تولید شده را برای قشر گروه و یا فرقه معینی از جمعیت در نظر میگیرد در میان سایر گروههای اجتماعی نیز متحدینی دارد که  آنان نیز بسته به  نزدیکی آنان به منابع اصلی قدرت وثروت از تقسیم ثروت و امکانات اجتماعی بهره مند میشوند .

با این نگرش،  روحانیت در کلیت خود متشکل از اوقاف و بنیادها و امامزاده و مدارس دینی بیشترین سهم را از ثروت و موقعیتهای فرهنگی و منزلت اجتماعی میبرند و بعد از آنها سپاه پاسداران ونیروهای مسلح ، بازاری ها و در نهایت اگر هم چیزی در ته دیگ باقی بماند به خیل مهندس و حقوقدان و متخصصین امور انفورماتیک و کارمندان عالیرتبه و البته خیل گدایان اصلاح طلب و اعتدالگرای منتظر مرحمت سید علی  بشرط آنکه درامر  سیاست ورزی مطیع باشند ،اندکی ازاعتبارات مالی و موقعیتهای اجتماعی  به آنان هم میرسد . مجاهد و کمونیست و سلطنت طلب وتوده ای و ملی و دموکرات و لیبرال  و تولید کنند گان روستایی و شبکه تولید و توزیع کوچک و سنتی  و کارگران اصلا محلی از اعراب ندارند وما و امثال ما در سیستم ولایی  جزو حشرات الارض محسوب می شویم .

کارگران و بازنشستگان و روستاییان فقیراز ثروت و مکنت تولید شده در حکومت اسلامی بهره ای نبرده که حتی  با توجه به بیکاری و فلاکت گسترده بخشی از دارایی که ندارند ، دستمزد و سرمایه خود را هم ،در هر یورش تورمی از دست میدهند و در صورت اعتراض ،  دستگیری و شکنجه و باطوم و داغ و درفش در انتظارشان است .

جالب  توجه است که در نظام ولایی و مردمسالاری دینی ادعایی جناح ولایی و اصلاح طلب  (که تاجزاده هم می خواهد ما را به آن دوران طلایی بازگرداند)  کارگر و کمونیست و مجاهد و سلطنت طلب و لیبرال و دموکرات و زنان آزاده ، زیر ضرب و باطوم و شکنجه و در معرض دستگیری هستند. من از مفصل این نکته مجملی گفتم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چرا امروز زحمتکش و مستضعف وعدالت خواه و معترض اپوزیسیونی به یک اندازه زیر ضرب باطوم  این رژیم هستند .

. انتخابات 1400 : انتخاب اصلح و تنازع بقا ” خامنه ای “

با این تصویرو با این نگرش به متحدین و مخالفان و منتقدین نظام ، موضع  خامنه ای  و بیت او در قلع و قمع همه گرایشات سیاسی درونی نظام از اصلاح طلب و سپاهی و احمدی نژادی برای انتخابات ریاست جمهوری ، بهترین انتخاب در خدمت به نظام ولایی  بود . اصلاح طلب و اعتدالگرا  اگر دستشان برسد ” خامنه ای ” را به مانند ” شیخ فضل الله نوری” بر دار می کنند ، هرچند آنزمان  هم که شیخ مشروعه را بر دار کردند ، بازهم بار گرانی بر دوش مردم ما و مبارزات ما شدند .! . بقول معروف خر را برای بارکشی به عروسی میبرند و اگر روحانیت یکی از خود را بر دار می کند ، نه برای خدمت به مردم که برای امکان سواری گرفتن از مردم است و دیدیم که حضور روحانیت مشروطه طلب در کنار مردم ، آن مبارزات را ازمسیر اصلی خود منحرف و از حیض انتفا ساقط کرد .                     

خامنه ای جز رد صلاحیت گسترده چاره ای نداشت .

احمدی نژادی ها آنطور که مشاور وی در یک سحنرانی گفت ” خامنه ای ”  را درجلسات خصوصی مسخره کرده وکلفت بارش می کنند ، کارگران و حاشیه  نشین شهری که به خون آخوند تشنه اند ،اصلاح طلب منتظر مرگ خامنه ای است و…. با این تابلو از واقعیت ارتباط خامنه ای و بیت و سپاه با مردم ناراضی ، اگر کار به مناظرات انتخاباتی و بگم بگم میرسید ، اب در لانه مورچگان افتاده وشورشهای کور بی سرانجام براه می افتاد و بر این مبنا انتخاب خامنه ای در فرمان به شورای نگهبان برای رد صلاحیتها ، در خدمت به نظام ، بهترین انتخاب بود .

. بگذار یکدیگر را قلع و قمع کنند ، تعدادی مزاحم کمتر ….!

شورای نگهبان اگر تاجزاده را انتخاب میکرد ، اصلاح طلبان امکانات قانونی برای مطرح کردن خود و نقد سیاستهای اجرایی را پیدا کرده و اشتتباهات خامنه ای را در به شکست کشاندن برجام ، در مورد سیاستهای هسته ای  و سیاستهای منجر به اعمال تحریمهای کمر شکن اقتصادی ، شلیک شدن موشک به هواپیمای مسافری در نزد افکار عمومی به نقد می کشیدند.نتیجه احتمالی چنین  افشاگری ها یی  حداکثر بروز  اشوب های خیابانی را بدنبال داشته  سبب میشد که اصلاح طلبان با کارت تظاهرات و آشوب های خیابانی و کشته شدن تعدادی از مردم  بیگناه بازی کرده ، چند پست بگیرند ( بر روی کار آمدن دولت روحانی و لفت و لیس جهانگیری و زنگنه و حسین فریدون ، سیده فاطمه حسینی بقیمت خون کشته شدگان تظاهراتهای 1388، 1396و…بدست آمده است )  نتیجه اینکه  تظاهرات و آشوبهای خیابانی  برای مردم قطعا نان نمیشد ، فقط از آن و طبق معمول ، آبی برای اصلاح طلبان گرم شد .

اگر شورای نگهبان ” احمدی نژاد ” را تایید صلاحیت میکرد ، زمینه سخن پراکنی و دروغگویی های نفرت انگیزاحمدی نژادی ها را فراهم میکرد و هیچ فایده مشخصی حتی با انتخاب این کوتوله نفرت انگیز ، عاید مردم نمیشد .

هرگونه اعتراض به رد صلاحیت ها ؛ بازی کردن در میدان  خامنه ای و اصلاح طلب و اعتدال گرا و احمدی نژاد است و هیچ فایده ای برای مردم ندارد .

 تا کنون نتیجه آشوب های خیابانی تحت رهبری اصلاح طلب و احمدی نژاد و روح الله زم ، و اصلاح طلبان نیویورک  نشین فقط منجر به گرفتن امکاناتی از سوی اصلاح طلبان در داخل و یا در آمریکا و استخدام آنان در رادیوهای خارجی فردا و اینترنشنال و خرید خانه واپارتمان مسیح باز مصلوب اصلاح طلبان در نیویورک  و قلع و قمع تعدادی از مردم و در یک مورد اعدام ( روح الله زم ) شده است .مسیح باز مصلوب  اصلاح طلبان  ماه عسل  خود با ” ج.ا” را  در ایران و در آغوش سران نظام میگذراند و در آمریکا ننه من غریبم براه می اندازد که گویا دلسوز مردم ایران شده است و اینبار در صیغه موقت برایان هوک و مایک پمپئو از آنها مبلغ صیغه موقت را گرفته و ” کمیپین ” حامی و کامی ” راه می اندازد .

خامنه ای با قلع و قمع اصلاح و اعتدال و بهاری و با بستن سوپاپهای اطمینان بهترین خدمت را به خود و به مملکت کرد !

هر گونه شور انتخاباتی و مناظره های پر هیاهو، برگزاری انتخاباتی ارام را که بتواند از طریق آن ریاست جمهوری مطیع و منقاد خود را منتخب کند ، به هم میزد . اما چرا قلع و قمع مخالفان خامنه ای هدمت ناخواسته وی به ملت است ، علت آن اینستکه با مطرح شدن اصلاح طلب و احمدی نژاد و … بازهم زمینه مطرح شدن فریب تازه ملت فراهم میشد .

یارگیری سیاسی ولایت از دولت بازرگان تا حذف تاجزاده :

 اگر به تضادها و وحدتهای نگرش ولایی که گرایش غالب در عرصه سیاست در ایران است نگاه کنیم متوجه میشویم که در طی گذر بیش از چهار دهه از غلبه این گرایش سیاسی بر حاکمیت سیاسی در ایران ، خمینی و بعد هم خامنه ای و بعد هم سپاه نه تنها نتوانسته اند ، دامنه دعوت به همکاری از صاحبان دیگر دیدگاه های سیاسی – اجتماعی را گسترده تر کنند ، که حتی روز بروز ، نزدیکترین افراد و شخصیتهای سیاسی معروف هم از آنها دورتر شده اند . از دست دادن هاشمی رفسنجانی و کارگزاران ، اصلاح طلبان ، احمدی نژادی و دارو دسته باصطلاح عدالت محور ، حتی اساتید دانشگاهی محافظه کار مانند ” سعید زیبا کلام ” ، اینها همه نوید بخش تنها ماندن گرایش ولایی در عرصه سیاست در ایران است ، از یاد نبریم که بخش وسیعی از افراد و شخصیتهایی هم که از این رژیم در داخل حمایت می کنند بخاطر برخورداری از امکانات اقتصادی و موقعیتهای اجتماعی است و بمجرد گرفتن از امکانات از قطب دیگر ، براحتی و بقول معروف ” علی ” را میفروشند ، خیل جاسوس و فروشنده  اطلاعات امکانات اتمی وعوامل ترور دانشمندان نظام ولایی ، از میان سپاهیان .اثبات کننده این ادعای ما است .

نظام ولایی ، امروز در چنان وحشتی گرفتار آمده است که حتی به نزدیکترین افراد  خود هم اعتماد ندارد و آنانرا از ترس  حتی ایجاد شدن قطبهای وراجی در مناظره های انتخاباتی ، تایید صلاحیت هم نمی کند.

 رد صلاحیت شدن یاران دیروز ” ولایت ” دو سویه تحلیلی دارد 

الف : رژیم روز بروز امکانات انتخاب گسترده خود را ازدست داده ، انتخابش محدودتر و یارانش کم و کمتر میشوند و خامنه ای و بیت و سپاه  در وحشت از مور خیانت قرار گرفتن به نزدیکترین افراد خود هم اعتماد ندارد .

ب: رژیم از آن توانایی برخوردار است که بدون نیاز به هیج متحدی و با اعمال زور و سرکوب و بکارگیری دستگیری و زندان و در حالتیکه تمامی در آمدهای ارزی خود را ازدست داده ، انتخاباتی انحصاری را برگزار کند .

چرا رژیم در این برهه زمانی احساس قدرت می کند :

 نبود چشم اندازی در بوجود  آمدن اعتراضات سراسری و امید اپوزیسیون و مخالفان به وقوع شورشهای کور( که نمی توان امیدی بوقوع آن داشت )  و خود مهمترین نشانگر عدم پیوند میان اپوزیسیون و مردم است ، بر روی کار آمدن ” دموکراتها ” در آمریکا و ابراز تمایل عربستان سعودی به مذاکره حتی با وجود بحران اقتصادی و اجتماعی که سراسر کشور و تارو پود رژیم را در خود گرفته ، باعث شده که رژیم احساس قدرت کند و توانایی بر گزاری انتخابات انحصاری برای انتخاب شدن کاندید مورد نظر ، خامنه ای و سپاه را داشته باشد.در مورد ویژگی های این دوران و وظایف نیروهای مستقل ، ملی و دموکرات در فرصتی دیگر خواهیم نوشت .

وظیفه ما در مقابل انتخاب نامزدهای انحصاری شورای نگهبان  چیست :

 طبیعتا هیچ وجدان بیداری به رژیمی که جز با قتل و شکنجه و زندانی کردن منتقدان خود ، جز با نیرنگ و فریب هواداران خود و جز با نابودی امکانات و ثروتهای ملی ، نمی تواند به حیات خود ادامه  دهد ، اری نخواهد گفت  . شرکت در انتخابات اری گفتن به رژیمی است که برای مردم ما فقر و نابرابری ، اعتیاد و فحشا و اعدام و کارگزارانی تا بن دندان فاسد و ضد مردمی را بوجود آورده است . تحریم کنند گان انتخابات روز تا روز قدرت یافته و با اتحاد با یکدیگر زمینه تضعیف و سقوط ” ج.ا” را فراهم خواهند کرد .

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: