به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

زبان حال اکثر ایرانیان نسبت به خامنه ای

 

امروز شر اصلی در مقابل ملت ایران که خون همه را در شیشه کرده است ، خامنه ای ، بیت فاسد او و ملاهای اطراف وی هستند و این هموطن چه زیبا این رودرویی را بزبان شعر بیان کرده است .. امید که قبل از آنکه این رهبر فاسد ، ایران را بدچار حمله خارجی و تجزیه کند یکی از “سپاهیان” غیورو مخالف که تا مغز استخوان سیستمهای امنیتی رژیم نفوذ دارند  خامنه ای را بسرنوشت آن شاه قاجار دچار تا زمینه تغییرات بنیادی در کشور فراهم شود. 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: