به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سیم لخت و شوخی با خواهران عرزشی

    همیشه شعبون ، یکبارهم رمضون

! همیشه تبلیغ برای حجاب اجباری ! یکبار هم ضد تبلیغ برای حجاب اجباری

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: