به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” آبراهیم “رئیس شدی ؟ من ابراهیم از ” قوه قضاییه “

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: