به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

افشاگری روحانی ناراضی ” مشارکت در انتخابات 20% بوده است” .

 

این روحانی ناراضی در طعنه به ” خامنه ای ” که بر سر 40% و50% نرخ شرکت کننده در انتخابات چانه میزند ، میگوید :  بحث بر سر 20% شرکت کننده است  نه 40 و 50% ! این روحانی باشرف که حاضر نشده است مانند سایر آخوندهای ولایی به بلندگوی تبلیغات حکومتی تبدیل شود ، دل پر خونی از دروغ و دغل مرسوم در نظام ولایی دارد.

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: