به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تهیه گزارش برای جریان قومگرا از تظاهرات اهواز

در این ویدیو می بینید که چگونه یک گزارشگر ، تظاهرات کنند گان اهوازی را سربازان ، ” رفیق ابو نزار ” از افراد منسوب به حریان الاحواز میداند  خطاب به او میگوید : اینها همه سربازان تو هستند .

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: