به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در گیری خونین دو مامور زندان اوین

 

 گفته اند که آنکس که با مادر خود زنا کند ، با دیگران چه ها کند … ببینید در یکی از ویدیوهایی که از زندان اوین درز کرده است یک مامور حفاظت زندان اوین و با مامور نیروی انتظامی درگیر شده و یکدیگر را خونین و مالین می کنند .این ازاذل و اوباش بازندانیان چه خواهند کرد ؟  وقتی که حکومت خامنه ای از اراذل و اوباش برای سرکوب مردم کمک می گیرد نتیجه همین می شود . افتضاح حکومت ولایی به آنجا کشیده که بعد از ترورمسئولین و انفجار مراکز هسته ای ، اکنون انتشار تصاویر امنیتی ترین مراکز رژیم نقل مجالس است ، حزب الله چه زمانی باور می کند که ” علی خامنه ای ” رهبری بیعرضه و بی مسئولیت است ؟  

 توضیح : ویدیو بیصداو مداحی متن را خود به آن اضافه کرده ایم 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: