به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ایران و تاجیکستان +

“اگر به دری صحبت نکنید ، نمی توانید از خدمات ما استفاده کنید ” کند و کاوی در روابط پر فراز و نشیب ج.ا. و تاجیکستان

                                                                               متن مقاله  چه اتفاقی افتاد که آن همه شور و اشتیاق تاجیکان برای گسترش ارتباطات با… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: