Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: بحران فقر و فحشا و اعتیاد و حاشیه  نشینی بیش از 14 میلیون از جمعیت

بکوبید سرمار سمی ” ولایت ” را به سنگ ، اکنون بهترین زمان برای مطالبه گری است .

بارگذاری صدای مقاله  جمهموری اسلامی نفس های آخر را می کشد ، ممکنست از نظر زمانی نتوان زمان سقوط رژیم ضد مردمی ، ضد انقلابی و ضد بشری اسلامی حاکم بر ایران را تعیین کرد ، اما این نظام  از نظر منطقی روزهای آغاز زوال خود را طی می کند  . دانشجویان ما دیروز 23… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: