به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: تعویض لباس آخوند

چرا این “آخوند ” هرروز در کوچه ای خلوت ، تعویض لباس می کند؟

دوربین  شهروند خبرنگار توانسته لحظاتی را به رشته تصویر بکشد که نشان می دهد که یک ” روحانی ” هرروز با ماشین به کوچه ای خلوت نزدیک حوزه دینی که در آن درس می خواند آمده و در آنجا لباس ” روحانی ” می پوشد و به مدرسه دینی می رود ، همان آخوند عصر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: