به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: جنگ تمدنها، بیکینی ، روبنده ، خجاب

تصویری از جنگ تمدن ها میا ن بیکینی و روبنده ، انتخاب شما کدام است ؟.

هر نیردی در حوزه سیاست ، ریشه در نوعی از تقابل میان  شیوهای زیستی مردم نظا مهای مفروض در حال نبرد را دارد   باور کنید که هر نیردی در حوزه سیاست ، ریشه در نوعی از تقابل شیوهای زیستی مردم نظا مهای مفروض در حال نبرد را دارد . باور نمی کنید عکس  راببینید… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: