به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: حد و شلاق

پسر جان چشمات رو درویش کن ، شیخ صادق شلاقت میزنه ها !!!

بعضی از این پسران آدم ، نه در 15 سالگی که در 9 سالگی یک مرد کامل هستند بعضی از این پسران آدم ، نه در 15 سالگی که در 9 سالگی یک مرد کامل هستند . ببینید این آقا پسر ، با چه و لعی به این خانم چشم دوخته است . قابل توجه… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: