به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: خود کشی چند پناهجو

خودکشی چند پناهنده نا امید در “آتن”

پناهندگانی که از فرط ناامیدی خودکشی کردند    باور کنید که من خودم هر گاه که به سرنوشت این انسانها که در سرما و نا امیدی،با مرگ ودست و پبجه نرم می کنند فکر می کنم ، اشک به چشمانم می اید ، حکومت های فاسد و مستید از نوع حکومت اسلامی   ایران و… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: