به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: دادستان کل عربستان

فیلم منسوب به ” قطعه قطعه شدن جسد قاشقچی”

Warning Graphic content .+18 انتشار این فیلم نه تبلیغ خشونت که  مبارزه با خشونت و شکنجه است ، شکنجه و قتل هایی که در پستوها و خانه های امن انجام میشود بااخره افشا خواهند شد ، بگذار رژیم های استبدادی شرم کنند . این قاتلان سنگدل روزی به محاکمه کشیده خواهند شد روز گذشته در… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: