به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: دستگیری در جمهوری اسلامی

ویدیوی ارسالی چند تن از دستگیر شدگان از درون خودرو نیروهای انتظامی .

این فرزندان ما هستند که برای تظاهرات آرام و نشان دادن نارضایتی اشان از وضعیت موجود به خیابانها آمده اند و اسیر دست نیروهای سرکوبگر رژیم خونریز و ظالم حاکم شده اند .اسیر شده اند اما هنوز هم دست از اظلاع رسانی برنداشته اند ، روحیه بالای این قهرمانان امید ما برای براندازی حکومت اسلامی… Read More ›

با توام ای قابیل برادر کش

بخشی از کتاب خاطرات فرزند ملت The Celtic Collection II by Adrian von Ziegler این حکایت دستگیری خود من است که برایتان و برای ثبت در تاریخ بازگو می کنم که توسط برادر تنی ام  که پاسدار است دستگیر شد م . با توجه به اینکه  برادرم که پاسدار است و در خانواده ای سیاسی… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: