به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: د سر

” اپوزیسیون ارتجاعی”” جمهوری اسلامی” و اعدام “شیخ نمر “

بخش دوم : ” اپوزیسیون ارتجاعی”” جمهوری اسلامی” و اعدام “شیخ نمر “ در این نوشته به موضوعات زیر پرداخته می شود : 1- منظور از اصطلاح ” اپوزیسیون ارتجاعی” چیست و چه کسانی را می توان “مخالفان مرتجع” نظام اسلامی دانست؟ 2- موضع انحرافی ” اپوزیسیون ارتجاعی” در بر خورد با موضوع ” اعدام… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: