به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: رقص تانگو

“تانگو” رقصی که به زن تشخص و وقار می دهد

رقصیدن با شیفتگی  از ویژگی های ” تانگو ” است . در تانگو که یک زن با یک مرد می رقصد  ، بر خلاف رقص عربی ، که در آن ” زن ” با حرکات پیوسته اندام خود  سعی در تحریک احساسات سطحی بیننده را د ارد  اما در تانگو بر عکس   حرکات مقطع  دست … Read More ›

Start here

%d bloggers like this: