به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: زبان فارسی زبان والای عشق است

زبان فارسی زبان والای عشق است

. زبان فارسی ، زبان جان شیفته است . زبان فارسی زبان والای عشق است ازمیان  چند زبانی که می شناسم ، در هیچکدام ، غنای بیان ظرافتهای عشق انسان به زندگی ، عشق انسان به مظاهر حیات  عشق تا حد جنون  مرد و زن به یکدیگر ، شیفتگی به زیبایی را در حد زبان… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: