به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: شکنجه من توسط ناصر سرمدی پارسا

با توام ای قابیل برادر کش

بخشی از کتاب خاطرات فرزند ملت The Celtic Collection II by Adrian von Ziegler این حکایت دستگیری خود من است که برایتان و برای ثبت در تاریخ بازگو می کنم که توسط برادر تنی ام  که پاسدار است دستگیر شد م . با توجه به اینکه  برادرم که پاسدار است و در خانواده ای سیاسی… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: