به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ظلم بیش از حد ج.ا. تحت فشارهای شدیدر روانی

آرزوهای خوب ” فرهاد میثمی ” دست نیافتنی است ، حاکمیت انحصار طلب، اصلاح نخواهدشد .

آرزوهای خوب ” فرهاد میثمی ” دست نیافتنی است ، حاکمیت انحصار طلب، اصلاح نخواهدشد . آقای “فرهاد میثمی ” پزشک ، فعال مدنی و روشنفکر برجسته از درون زندان ” اوین ” نامه ای نوشته که حاوی مطالب ارزشمندی در باره ظلم بیداد گاههای رژیم اسلامی به متهمین سیاسی و غیر سیاسی است ،… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: