به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: عارف

آیا ایرانیان در انتخابات اسفند ماه شرکت خواهند کرد ؟ نسخه اصلاح شده

یاد داشت سیاسی روز تفکیک دقیق معنایی چند مفهوم ایرانیان : منظور از کلمه ایرانیان در اینجا اکثریت قریب به اتفاق جمعیت رای دهنده و بخصوص ایرانیان داخل کشور است ، کارگران ناراضی و به جان آمده ، جمعیت عظیم روستاییان ، طبقه متوسط شهری تحت تاثیر اصلاح طلبان ، بازاری ها و کارکنان جزء… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: