به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: مرضیه هاشمی

” مرضیه هاشمی ” خبرنگار ” پرس تی وی ” کسی است که ” کشته شدن ” نداآقا سلطان ” را به گردن تظاهر کنند گان انداخته بود .

بحث این نوشته بر سر این موضوع نیست که حقوق مدنی ، خبرنگار دستگیر شده ” تلویزیون پرس تی وی ” توسط اف بی ای ” نقض شده است یانه ، بحث بر سر این نیست که وی گناهکار است یانه ، اینها موضوعاتی است که باید وکیل وی و سیستم قضایی کشور آمریکا در… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: