به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: نسخه نوشتاری کامل

” من یک ایرانی ملی گرای افراطی انقلابی هستم “

 تلا شی با هدف پی ریزی گفتمانی برای جانشینی گفتمان شکست خورده “امت گرایی  انقلاب اسلامی “   دانلود نسخه شنیداری  نسخه نوشتاری کوتاه  نسخه نوشتاری کامل 

Start here

%d bloggers like this: