به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: والتر بنیانین

عروسک و کوتوله 2

عروسک و کوتوله قسمت دوم قسمت اول را در اینجا بخوانید  اگر بخواهیم بی مقدمه مطلب را پی بگیریم، موضوع بر سر آن بود که رهبران نهضت انقلابی شیعه بعد از تبدیل شد ن به نها دی سیاسی بنام “جمهوری اسلامی ” ، حساسیت کمتری نسبت به مشکلات مردم و ناهنجاری های اجتماعی نشان میدهند… Read More ›

“عروسک و کوتوله”*

                   ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز              از روی حقیقتیم نه از روی مجاز     “عروسک و کوتوله”*    بخش یک این روزها متعلق به هر جریان و نگرش سیا سی که باشی خواه اپوزیسیون ، خواه پوزیسیون  ، چپ یا راست ، اصولگرا یا اصلاح طلب همه و همه بر سر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: