به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: وظایف عمومی و مقطعی ” شورا ” بر اساس ” قانون اساسی ج.ا.

” لاریجانی ” اکنون ” نایب رهبری ” و می تواند جانشین رهبر بعد از فوت وی باشد

نظامهای سرکوبگر که فساد سیاسی و اقتصادی همه ارکان آنها را در بر گرفته باشد معمولا و تا کنون میل وافری به گسترش فساد و سرکوب و اقدامات ضد مردمی  تا مرحله ” قیام عمومی مردم ” را داشته و به ندرت تن به اصلاح خود می دهند . گسترش دادن فساد و استبداد و… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: