به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ولی فقیه و ” نظام اسلامی

تقدیس مرگ و تحقیر زند گی ، اینست شعار ج.ا. برای هواداران ساده دل و گسیل آنان به جبهه های مرگ

بسیاری را گمان بر اینستکه ج.ا. هوادارانی دارد که برای دفاع از “ولی فقیه و ” نظام اسلامی ” حاکم بر ایران ، آماده فدا کردن جان و هست و نیست خود بوده و بخاطر همین هم در مواردی شاهد این هستیم که حتی دشمنان و مخالفان نظام فقها در مقابل آن احساس ضعف کرده… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: