به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: چادر

این چه حجابی است آخه خانم ….

بالارو سفت پوشونده واسه بهونه ، پایین رو واگذاشته واسه نمونه!!!    اگر این خانم در ایران بود ، پاسداران شیخ صادق قیمه ، قیمه اش می کردن

Start here

%d bloggers like this: