به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: کوبا و امریکا

تصاویری از کوبا ره آوردبرقراری رابطه با آمریکا

به نظر می رسد اقشار تهیدست  کوبا در ایجاد ارتیاط مجدد با امریکا به اندازه اقشار  ثروتمند و متوسط شور و شوق نشان ندهند .      

Start here

%d bloggers like this: