به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: یرمایه های مالی و انحصاری در ایران

1 اگرنظام به “احمدی نژادی ” ها باج بدهد !!

Start here

%d bloggers like this: