به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: Mohsen Fakhrizade assasination

ویدیوی آخرین لحظات حیات « محسن فخری زاده » .. « نامردی » را با «‌نامردی » کشتند !

ادعا می کنند که در چهار پایتخت کشورهای منطقه قدرقدرتی می کنند ، اما نمی توانند امنیت مرموز ترین شخصیت برنامه های اتمی خود را حفظ کنند . عوامل ترور ابتدا و احتمالا از طریق کنترل از راه دور، یک خود رو« نیسان آبی رنگ »‌ را که در مسیر عبور خودرو « محسن فخری… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: