سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

  رفیق استالین شما «روس » نیستید  اما «روسها» را خیلی خوب می شناسید

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

چرا حکومت اسلامی و احزاب چپ متحد روسیه هستند  ؟

  رفیق استالین شما «روس » نیستید  اما «روسها» را خیلی خوب می شناسید
» استالین » بعد از پایان یافتن  جنگ دوم جهانی  در یکی از نشستهایش با سران ارتش سرخ به تعریف و تمجید از مردم شوروی پرداخته و می گوید » با تمام اشتباهاتی که رهبری حزب در جریان جنگ کرد اما باز این مردم که حق داشتند ما را از قدرت برانند به ما فرصت داده اند که در قدرت بمانیم  ، درود به خلق روس که  باز هم به ما اعتماد کردند   …..  «
Naamloos.jpg2
در این موقع ژنرال » پاول سیمینویچ ریبالکو «(1) که خود قهرمان جنگ میهنی بوده است باصدای بلند و در حضور همه » استالین » را مورد خطاب قرار داده و به وی می گوید » رفیق استالین ، شما خود یک گرجی هستید ، از کجا اینقدر خوب روسها را می شناسید » ، استالین که از این جمله جا خورده بوده ، رنجیده  خاطر در جواب می گوید :» من گرجی نیستم ، من یک روس با
اصالت گرجی هستم » و با تغیر جلسه را ترک می کند .
البته «ژنرال ریبالکف » بعدا برای این حاضر جوابی و این جمله معترضه ، بهای سنگینی داده و وی و افسران نزذیک به وی را تحت عنوان ، » حلقه ماهیگیران  توطئه گر ، تحت پیگرد قرار داده و بعضی از آنها را کشته و بعضی را ،خلع درچه کردند . توضیح اینکه ریبالکوف و ژوگوف  و. بعضی افسران دیگر هر یکشنبه برای ماهیگیری  بایکدیگر  جمع شده  و در ابن تجمعات یکبار یکی از افسران به تکرار پزهای » استالین » در موقع سخنرانی پرداخته بود و دیگران منجمله » ژوکف » خندیده بودند.
                      این صحنه را می توانید در بخش اول سریال «ژنرال ژوکف » در این لینک ببینید
                     اکنون سالها از آن جلسه و از آن دوران گذشته است . روزهایی که همه ساکنین کشور پهناور» شوروی » می دانستند که انچه که به عنوان منا فع همه کشورهای گرد امده در » در اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی » و منافع زحمتکشان جهان  تبلیغ می شد ، در حقیقت و فقط منافع مردم  و کشور روسیه بوده است که بنا بر ضرورت جامه، ایدئولوژیک پوشیده بود و حزب کمونیست و کمونیستهای روسیه و جهان را به خدمت گرفته بود . استالین نیز در این فراز جام خود را به افتخار مردم روس بلند می کند و در جواب «ژنرال ریبالکو »  ، می گوید » من خود نیز یک روس هستم «(2)
قرض از مقدمه چینی بالا آن است که با نظر به » بحران اوکراین »   پرده از واقعیتی نه چندان عیان برای شما خواننده این سطور بردارم  و آنرا برای شما عیان کنم .
 . این واقعیت را می توان در جمله زیر خلاصه کرد : منافع ژئو پولیتیک و بلند مدت کشور ها و  ملتها فراتر از احزاب سیاسی و نظرات اید ئولوژیک وجود داشته و اگر در دوره ای تاریخی  خودرا قالب نظرات یک حزب  نشان  دهند به این معنی نیست که بعد از اضمحلال آن حزب و سیستم سیاسی  آن منافع نیز فراموش می شوند .
 موضعی  که » روسیه » ، در بحران » اوکراین »  گرفت و به  » الحاق » بخشی از خاک کشوری دیگر به خود منجر شد  ، چیزی جز از دفاع روسیه در برابر پیشروی روز افزون » ناتو » در منطقه بشدت پر اهمیت » دریای سیاه » نبود . اما چرا این موضع تا به این حد  به مواضع ژئو پولیتیکی ، شوروی سابق شبیه است ؟  مگر شوروی از بین نرفته است ؟ بله جواب مثبت است  اما آنچه که باقی مانده است منافع بلند مدت روسها  و فدراسیون روسیه است . مگر پوتین » کمونیست » است ؟ جواب منفی است  اما دلیل این شباهت موضع گیری این بوده است که آنچه که در زمان حیات کشوری بنام » شوروی » انجام می شده است ، منافع » روسها » بوده که الان هم وجود دارند و به شکلی دفاعی و آنجا که بتوانند خود را نشان می دهند .
مقاله تا اینجا فقط توانست نشان دهد که علت شباهت تام  موضع گیریهای دولت فدراسیون روسیه و حزب سابقا حاکم کمونیست شوروی در این بوده است که در هردو اصل بر دفاع از  منافع روسها بوده و خبری از منافع زحمتکشان و خلقهای ستمکش و …. نبو ده است .
اما من بر انم که نوشته ام را به این حد خلاصه نکنم و نظر مخاطب خود را به نکته ای پوشیده تر و مهمتر جلب کنم . اگر لحظه ای به من فرصت دهید برای شما  پرده از این نکته بر  می دارم :
قطعا بیشتر خوانندگان این نوشته در روزهای اخیر و با مطالعه مقالات مربوط به » بحران اوکراین » متوجه شدند که عموم احزاب چپ و کمونیست ، آنارشیستها  و بنیاد گرایان حاکم بر ایران خلاصه هر آنکس که ضدیتی با آمریکا و اروپا دارد ، پوتین و روسیه را ستودند و حتی با مشاهده به اهتزاز در آمدن پرچمهای سرخ مزین به داس و چکش در تظاهرات برگزار شده در روسیه و مناطق شرقی » اوکراین » و «کریمه »  ، باز همان احساسات انقلابی اشان گل کرده و » پوتین » را به مانند یک قهرمان سرخ مورد تمجید و تکریم قرار می دهند ،  حمایت احزاب چپ و کمونیست  و حکومت اسلامی و ضد آمریکا قطعا بخاطر این نبود که گویا که زحمتکشان و کارگران  در فدراسیون روسیه ، دارای حقوق مدنی و اتحادیه های صنفی و شغلی و کارگری هستند که بر عکس  امروزه در روسیه این اقشار کمترین حقوق اجتماعی و مادی را دارند ، مگر وجهه همت چپ و کمونیست و سوسیالیست انقلابی آنطور که خود ادعا می کنند  دفاع از مواضع کارگری و توده ای و خلقی  نیست ؟ پس چرا حمایت این احزاب و دستجات سیاسی  که خود را گرایشهای توده ای و مردمی میدانند نصیب یکی از دولتها ی مافیایی و الیگارشی و پر از فساد می شود ؟  چرا چپ ها و گرایشات مدعی دفاع از زحمتکش و مستضعف  از مواضع دولتی دفاع می کنند که خود اولیه ترین حقوق اجتماعی این اقشار را پایمال می کند ؟  می دانید چرا ؟  من  فکر می کنم که علت دفاع  بی قید و شرط از «کرملین » ،  گرایش کور ضد آمریکایی و اروپایی حکومت اسلامی و  احزاب چپ و سوسیالیست- انقلابی   باشد !! وگرنه به ضرس قاطع می توان گفت که مواضع » کرملین » هیچ درخشندگی کارگری و توده ای و مستضعف گرایی  نداشته  و حتی پایمال کننده حقوق اولیه مردم خود  است . می دانید که مردم در روسیه همان حقوق مدنی را که همگان حتی در کشورهای سرمایه داری از آن بر خوردارند نیز ندارند ؟ بنظر می رسد که  همه مدافعا ن روسیه  در این موضع گیریشان ، بدنبال قهرمانی می گردند که اندکی  حتی اندکی مواضع ضد آمریکایی آنان را پاسخگو باشد ، در حالی که نه حزب کمونیست  » استالین »  از مواضع دفاع از زحمتکشان  » روسها » برای بقای اید ئولوژی خود بهره ای بردند   و نه گرایشات چپ امروز بهره ای  حتی اندک در  دفاعشان از » پوتین » برای تضعیف آمریکا و ناتو  خواهند برد . روسیه  و روسها راه خود را در استقرار سیستم سرمایه داری در پیش گرفته اند و گاها نیز از حمایت چپ  ها و کمونیستها و گرایشات ضد آمریکایی  در تضاد های ژئو ولیتیکی بهره  خود را برده و در دفاع از اینان حتی اندکی هم به خود زحمت نخواهند داد . باز این احزاب و گروههای چپ و حزب اللهی های ما هستند  که فقط بخاطر گرایشات ضد آمریکایی خود بدنباله روی از منافع » روسیه کبیر » دچار شده اند . گویا شعار این دسته از احزاب اینست که هر کس که  بر علیه غرب  گام بردارد ما  مانیز شعارهای ضد سرمایه داری خود را سر داده و پشت  سر ش براه می افتیم . اما ایا اینان نمی دانند که روسها هیچگاه ضد سرمایه داری نبوده اند ؟ ، نمی دانند که روسها  و کرملین امروز عاشق سینه چاک » کاپیتالیزم » هستند ؟  و اساسا عقب نشینی های روسیه در مقابل مواضع ناتو خود از این حقیقت نشات می گیرد که سرمایه داری بمثابه یک سیستم اقتصادی سیاسی در حال فتح کامل روسیه است ؟  و احتمالا تنها نیرویی است که خواهد توانست این کشور را بطور کامل بزانو در آورد  ؟ مگر می توان این واقعیت را که به درخشندگی آفتاب است ندید ؟، هر انکس که اختلافات «فدراسیون روسیه » و » آمریکا » و ناتو را حتی اندکی بعنوان مناقشه ای در دفاع از منافع احزاب چپ و کمونیست  ویا بوجود آوردن جبهه ای در مقابل پیشرفت سرمایه داری تلقی کند  به همان تخیلات و توهمات » دون کیشوت » در جنگ با آسیابهای بادی دچار شده است .

 (1)

– http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rybalko

(2) به لینک قسمت اول  سریال » ژنرال ژوکف » بخصوص تا دقیقه ده آن نگاه کنید  ، ترجمه گفته های استالین و ژنرال ریبالکوف در متن بالا آنده است .

75

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقالات و نوشته های ژئو پولیتیک ایران ، خاور میانه ، زوسیه و ایران, سیاست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: