به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تصویری از جنگ تمدن ها میا ن بیکینی و روبنده ، انتخاب شما کدام است ؟.

هر نیردی در حوزه سیاست ، ریشه در نوعی از تقابل میان  شیوهای زیستی مردم نظا مهای مفروض در حال نبرد را دارد

 

sahel

بدون شرح 

باور کنید که هر نیردی در حوزه سیاست ، ریشه در نوعی از تقابل شیوهای زیستی مردم نظا مهای مفروض در حال نبرد را دارد . باور نمی کنید عکس  راببینید . طبیعتا انتخاب سیاسی آن خانم بیکینی پوش یک نظام لاییک و لیبرال است و انتخاب آن بانوی محجبه ، مومنه ، مخدره یا داعش است یا القاعده و در غیاب آن دو رای ایشان به نظام اسلامی کار خودمان خواهد بود .

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: