به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مرغ ابابیل با کمربند انفجاری ، در خدمت گسترش تمدن و فرهنگ اسلامی

 

 مرغ ابابیل یم بار دیکر به کمک   گسترش دهندگان فرهنگ و تمدن اسلامی آمد 
morghabi

 مرغ ابابیل یم بار دیکر به کمک   گسترش دهندگان فرهنگ و تمدن اسلامی آمد 

اخیر ، گروه اسلامی داعش برای و یرانگری و نایود کردن مظاهر زندگی ، دست به ابتکار وحشتناک دیگری زده است . این دسته جنایتکار ، با اختراع نوع جدیدی از ” جلیقه انفجاری ” مخصوص مرغان این حیوانات بیگناه را برای ایجاد انفجار در اهداف خود به کار میبرد .
بعضی از محققان حزب الله معتقدند شاید این مرغان همان ، مرغان ابابیل باشند ، که زمانی بسار دورتر از تمدن اسلامی نیز دفاع کرده اند و امروز هم با منفجر کردن خود و کشتن هزاران مردم بیگناه دیگر ، به گسترش فر هنگ اسلامی کمک خواهند کرد

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: