به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تصویری از”رهبر با بصیرت” کره شمالی در میان “بانوان با بصیرت” کره شمالی

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: