به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آدم بر فی ها و دختران حوا

 

 

بنظر شما این خانم به این آدم برفی چه می گوید ؟

boose

 

 اصلا چه معنی دارد این خانم این آادم بر فی را می بوسد؟… وای خدا بدور  تومملکت اسلامی….

adam barfi

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: