به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تصاویری از کوبا ره آوردبرقراری رابطه با آمریکا

به نظر می رسد اقشار تهیدست  کوبا در ایجاد ارتیاط مجدد با امریکا به اندازه اقشار  ثروتمند و متوسط شور و شوق نشان ندهند .

151006135508-07-cuba-turnley-restricted-super-169

151006135539-08-cuba-turnley-restricted-super-169

151006135743-14-cuba-turnley-restricted-super-169

151006135406-05-cuba-turnley-restricted-super-169

 

151006134806-01-cuba-turnley-restricted-super-169

 

151006135037-02-cuba-turnley-restricted-super-169

 

151006135556-09-cuba-turnley-restricted-super-169

151006135627-10-cuba-turnley-restricted-super-169

Advertisements

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: