به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سلفی قبل از خود کشی

 

این جوان با گرفتن آخرین عکس از خود با دوستان خود وداع کرد 

 

selfi

دیگه از این زندگی نکبت خسته شدم ، رفقا حلالم  کنین ،  دیگه کم اوردم  دوستتان دارم خدا حافظ

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: