به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خشن ترین تنبیه بدنی دانش آموزان توسط یک معلم

parcham2

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

باز تولید خشونت و فرهنگ استبدادی را در مدارس ابتدایی ایران ببینید 

 این معلم مدذسه ابتدایی به جای سعی در آموزش و تربیت  دانش آمزان خرد سال آنان را وا می دارد تا به صورت یکدیگر سیلی بزنند . این صحنه بسیار غم انگیز  و دل آزار است . این دانش آموزان در فردایی  نه چندان دور به پدرانی خشن ، و جوانانی عاصی تبدیل خواهند شد . همسران  آنها از دستشان کتک خواهند خورد و آسیب خواهند دید .. این معلم خود تیز در دوره ای تحت شدید ترین  آزارها و آسیب ها فرار داشته است و امروز  خود نیز آن آزار ها و آسیب ها را باز تولید می کند . چرخه باز تولید استبداد و خشونت در میان ما ایرانیان به درازای تاریخ  ما است .

 

 

********************************************************************

سپاه اجازه دخالت در سیاست را از » خمینی » نگرفت ، قدرت سپاه از » لوله تفنگ » بر می خیزد !

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: