به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در گیری و زد و خورد فیزیکی در پارلمان تر کیه

در این در گیری نمایندکان به زدو خورد و کوبیدن بطری های آب به سر و روی یکدیگر مبادرت کردند .

صبح امروز 03/05/2016 در پارلمان تر کیه بحث بر روی ، حقوق احزاب کرد در جریان بود که در حین بحث ،میان مخالفان و موافقان این موضوع در گیری فیزیکی روی دادو و حدود نیم ساعت به درارزا کشید .

 

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: