به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اعتراض بر هنه زنان فمینیست به سخنان زن ستیزانه مفتی مسلمان

 

این زنان فمینیست به اعتراض بر هنه به سخنان مفتی مسلمان پر داختند .

feminist

این مفتی سنی در ” پاریس” مشغول سخنرانی بوده که  چند زن محجبه با چاد رو مغنعه  بر روی سن پریده و با برداشتن چادر و کوبیدن آن بر سر مفتی مسلمان اعتراض بر هنه خود را به سحنان وی اعلام می کنند .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: