سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دستگیری » حسن عبا سی » آغاز دور جدیدی از سیاستهای «سپاه» و «خامنه ای » است

shiro

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

alandgoo

قبل از هر چیز باید بگویم ابن قصه را که گویا در » حکومت اسلامی » ایران ، جنا حهای مختلف قدرت وجود دارند را باید فراموش کرد . در این حکومت فقط یک گروه قدرت عمل کننده ، متشکل از «سپاه پاسداران » و «بیت خامنه ای» حاکم بر سرنوشت و جان و مال و نا موس بیش از 70 میلیون جمعیت کشور هستند . این گروه قدرت  نه هیچگاه اصلا ح طلبان را به درون خود راه دادند ، نه » جبهه پایداری » و نه حتی  به » احمدی نژاد » و» مصبا ح » آن «ارتجاع مجسم »  اعتماد کردند که در درون هسته اصلی قدرت ، جایگاهی داشته باشند . » سپاه » و » بیت » همیشه استقلال خود را نسبت به  گروههای قدرت فوق الذ کر حفظ کرده و بنا بر شرایط داخلی و بین المللی ، هر گاه از یکی از ا ین گروهها و نه » جنا حها » ، برای رفع نیازهای موقت نظام استفاده برده اند .

این سیاست را اولین بار و در این نظام ، » خمینی » بنا نهاد .وی در دوره ای برای رفع نیاز با لیبرالها ی » نهضت آزادی » دست وحدت داد ، زما نی با » بنی صدر » مماشات کرد و زمانی تحت نظارت مستقیم خود به «سر حدی زاده » و بجنوردی » اجازه داد حتی با کمو نیستهای دوآتشه»حزب توده » مذاکره و از ا طلاعات آنان برای حفظ نظام بهره گیری شود .

این روش در بطن نظامهای سیاسی در ایران نهادینه شده است که هسته اصلی قدرت به هیچکس اجازه نزدیکی بیش از حد به خود نمی دهد . در همین راستا نیز » خامنه ای » و » سپاه » و با در پیش گرفتن چنین روشی گاهی از رفسنجانی بهره برده اند ، گاه از خاتمی ، از احمدی نژاد و این اواخر حتی برای برون رفت از انزوای بین المللی و دادن احساس پیروزی به هوادارن جنبش سبز ، کمک وافر کردند تا » روحانی » به ریاست جمهوری » انتخاب شود .

 اما بسیج و مداحان و روضه خوانهای خرافاتی و جزء  همیشه پای ثابت قدرت بسیج توده ای این دو مولفه اصلی قدرت در حکومت اسلامی  بوده اند .

گاهی احمدی نژاد ، گاه فیروز آبادی و حتی اخیر «حسن روحانی » که برای خد متگذاری در دوره  معینی به کار گرفته شده بوده اند ، احسا س کرده اند که بخشی از قدرت هستند و گاها خواسته اند در مقابل خدایگا ن قدرت جماران و سپاه ؛ سر به شورش بردارند و به رای گویا مردمی خود بالیده اند که به چشم به هم زدنی  و به فرمان «بیت » و » سپاه » و توسط گروه قدرت دیگر و به فرمان این دو ، چنان بی آبرو شده اند ، که دیگر هیچگاه نتوانند در این نظام بعنوان نیرویی مستقل ، احساس قدرت کنند . همه ما به یاد داریم که همین مداحان هتاک با فرزند خامنه ای » احمدی نژاد » چه کردند و » خا تمی » آن سید خندان را به چه روزی انداختند . سرنوشت «خا تمی » با کمی تغییر در اجرا در انتظار » حسن روحانی » است و با وی کاری خواهند کرد که او دوباره نام فامیلی خود را به » فریدون » بر گرداند  و از » روحانی » بودن خود پشیمان شود .

یکی از این گروههای قدرت  که سهم بالایی در بسیج نیروها و امکانات به نفع بقول خودشان » حضرت آقا » بازی کرده است گروه موسوم به » جبهه پایداری » است . دردرون جبهه پایداری گروهک قدرت دیگری به نام » ستاد راهبردی قرار گاه عمار » شکل گرفت ، اعضای این قرار گاه از جمله  » مهندس سعید قاسمی »  ، سعید حدا دیان و «حسن عبا سی » و تعدادی دیگر از نما یندگان مجلس نهم از جمله » رسایی » و «کوچک زاده » بودند که شورای نگهبان از تا یید صلا حیت این دو برای راه یافتن به مجلس دهم خود داری کرد . آیا می توان گفت این دو عضو » قرار گاه عمار » به مجلس راه نیافتند چون افرا طی بودند ؟ در این صورت مخالفت شورای نگهبان با  تایید صلاحیت این دو  به معنای پر هیز از افراطی گری » بیت » و » خامنه ای » بود ؟.

اقطعا جواب منفی است . حکومت اسلامی  در همین چند  ماه اخیر یکی از خشن ترین دوران حیات سیاسی خود را در بر خورد با دگر اندیش و کار گر و دانشجو و روشنفکر تجربه کرد ، شلاق زدن کارگرا نی که حقوق ماهیانه خود را طلب می کردند از کثیفترین بر خوردهای حکومت اسلامی بوده است . اعدامهای این چند روزه اخیر نیز فاشیزم عریان بود.  پس راه نیافتن نمایندگان فحاش و بد دهن و افراطی مانند » رسایی » و » کوچک زاده » و یا فردی مانند » توکلی » با گرایش سیاسی کاملا متفاوت نسبت به افراد » جبهه پایداری » به مجلس دلیل دیگری داشت و رمز گشایی این علت را در سخنرانی » خا منه ای » در دیدار با دانشجویان و اعضا ی انجمن های اسلامی دانشگاها می توان یافت و آن اینکه «خامنه ای » در آن دیدار گفت که  راه مخالفت با کسا نی که مانند ما نمی اندیشند این نیست که مجالس سخنرانی آنان را برهم بزنیم که باید از راههای قانونی و با سخنرانی و  گویا اقنا با مخالفان خود که منظورش از مخالفان ا عتدالگرایان و اصلاح طلبان حکومتی بود عمل کنند . بعد ار آن سخنرانی و در همان اوان بود که با برنامه های تلویزیونی و نوشته هایی در سایت های نزدیک به سپاه روبرو شدیم که سعی داشت نا کار آمدی گرایشهای درون حکومت مانند » روحانی » و » رفسنجانی » و » احمدی نژاد » را از طریق استدلالی و افشا گری و از درون مصا حبه هایی که با مردم می شد به اثبات بر سانند .

تغییری که اکنون  در سیاستهای هسته اصلی قدرت در برخورد با  دگر اندیشان درون حکومت به وجود آمده است اینستکه «سپاه » و «بیت خامنه ای » اکنون بر آن شده اند که نشان دهند که اینان اهل احترام گذاشتن به نظرات رای دهندگان و مردم هستند و طبیعتا با چنین سیاستی ، دوره  حدادیان مداح و سعید قاسمی فحاش و حسن عبا سی که فقط با استفاده از رانت قدرت ، توان سخنرانی و حتی رگ گردن کلفت کردن دارند بسر آمده است . ممکنست بگویید این » حسن عباسی » قبلا هم در دوره » خا تمی » و حتی » احمدی نژاد » هم دستگیر شده است و بالاخره در چند روز اینده آزاد خواهد شد ، اما من در اثبات ادعای خودم خواهم گفت : در آن دوره ها مجلس  و توسط خود شورای نگهبان از » کوچک زاده » و «ابو ترابی » و » حسینیان » و بوسیله خود شورای نگهبان …. خالی نشده بود .

دستگیری » حسن عباسی » ، تایید نشدن صلاحیت نمایندگان » ذوب شده در ولایت » ، راه افتادن مصا حبه های  خیابا نی که به مردم اصرار می شود تا درد دل خود را از فساد و اختلاس وتباهی ها بیان کنند ، همه و همه بیانگر آ غاز عصر جدیدی در حیات حکومت اسلامی است که ویژگی های آن به شرح زیر است :

  • سپاه و خامنه ای قصد دارند به سرکوب سازما ن یافته کارگران و روشنفکران مترقی دست بزنند آنان باید در این راه بتوانند همدلی بخش هایی از مردم و بیطرفی بخشهای وسیعتری از جمعیت را بدست بیاورند . اعدام های چند روز اخیر گذشته از اینکه نشان دادن مشت آهنین به » حزب دموکرات » و «مجاهدین خلق » و حامیان خارجی آنان از جمله : عربستان سعودی » بود در عین حال اثبات کننده آغاز این دوران است . ادعای رژیم دال بر » آغاز گفتگو های حقوق بشری با » اروپا » بخش دیگری از این سیاستها ست .
  • تعدادی از سیاستمداران آبرو با خته و افراطی حزب اللهی از هر گرایشی از » روحانی » و » احمدی نژاد » گرفته تا ذوب شدگان در ولایت » جبهه پایداری » توسط خود حکومت افشا و بی آبرو خواهند شد . در عین حال همین افراد بطور کامل از درگاه ولایت حذف نخواهند شد و برای روز مبادا آنان را نگاه خواهند داشت .
  • «سپاه » و » خامنه ای » سعی خواهند کرد استقلال خود نسبت به همه گروههای قدرت درون نظام را برای مردم نشان داده و بر آن تاکید کنند . بیت خامنه ای و سپاه ، هر گونه بر خورد افراطی از جانب چاکران درگاه را بر نخواهند تافت و خواهان این هستند تا هر سرکوب و بر خورد با دگر اندیشان و حتی اعتدالکرایان منحصرا از جانب خود آنان و با برنامه ریزی آنان صورت گیرد .
  • با مقدمات بالا افرا طیون غیر قابل کنترلی و کاسه از آش داغتر مانند » حسن عباسی » یا باید خود را با سیاستهای جدید هما هنگ کنند و یا مغضوب خواهند شد . لازم به تذکر است که حسن عباسی هیچگاه رابطه نردیکی با سپاه ندا شت و در آن سئوال معروف در مورد مدرک تحصیلی وی ، وی می گوید : از مدرک دکترای بسیاری از فرماندهان سپاه من دفاع کرده ام  و به نوعی آنان را درمقابل خود بی سواد می نامد .اما » عباسی  شدیدا به » خامنه ای » و » احمدی نژاد » نزدیک بود و سهم زیادی در فلاکت هایی که وی (احمدی نژاد ) بر سر این مملکت آورد داشت و با تنوری ها ی احمقانه ای که داد ، خامنه ای و رییس جمهور محبوب رهبر را به آن روز فلاکت انداخت .

کوتاه سخن اینکه رهبری حکومت اسلامی ، موضوع انفجار ا طلاعاتی را قبول کرده و می داند باید با مردمی که می خواهد آنا نرا در گرسنگی نگهدارد و با حرف بپروارند باید با زبان معقولتری حرف بزند ، باید با مردمی که می خواهد روشنفکران آنان را سرکوب کند و کارگران گرسنه اشان را شلاق بزند و مردمی را که در عین حال  صبح تا شب و شبانه روزی تحت تبلیغات و اطلاعات  انواع شبکه های ماهواره ای و رادیو های خارجی هستند باید بتواند مغز شویی کند ، باید با زبان دیگری حرف بزند . در این راه اگر لازم باشد  تعدادی از مزدوران سابق خود را نیز فدا خواهد کرد  . بنظر می آید حذف دسته و گروههای جدیدی از فرزندان خلف و ناخلف انقلاب اسلامی در راه است . دستگیری » حسن عباسی » نیز می تواند بخشی از این پروژه باشد .

بخش دوم مقاله 

******************************

ما ایرانیان طناب دار خود را خود می بافیم 

 

1-خامنه ای نماینده هیچکس نیست                                                                                                                                                       

 

برچسب‌ها: , , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: