به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بازسازی طرز تن دان پدران ما به فرما ن اعراب مها جم

 

shiro

 

 در این قطعه فیلم کوتاه ، آنچه که بر پدران ما در 1400 سال پیش رفته است و منجر به این شده است که اجداد ما به دین وآیین بیگانه کردن بنهند ، به تصویر کشیده شده است . رستا خیز ا نسان ایرانی ، رستاخیزی بر علیه ظلم و بیدادی  و رنجی است که اقوام مهاجم و نیمه وحشی بر ایرانیان روا داشتند . هیچ نیرویی نخواهد توانست از ایرانی بعد از حکومت اسلامی بخواهد که به شکلی از اشکال از آن دین و آیین و روش و سنت  به هر شکل ممکن آن   حمایت کند .

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

اگر » قاسم سلیمانی » نامزد » انتخابات ریاست جمهوری شود ، هیج کاندید دیگری یارای پیروزی بر وی را نخواهد داشت .

ghasem

alandgoo

حسن عباسی و قرار گاه عمار بدنبال چه هستند ؟ نگاهی به نامه “عبا سی ” پس از آزاد شدن از زندان .

hassan

alandgoo

لحظه اصابت موشک به خود رو ” ملا منصور”  و بازی ابتدایی حک

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: