به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

زورگویی ما موران به یک هم وطن و درگیر شدن مردم با آنان

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

حکومت خود در حال فراهم کردن شرایطی است که شورش ناراضیان و تهیدستان و حاشیه نشینان ، که زمینه ساز دخالت  کشورهایی است که مانند گرگهای گرسنه در آرزوی پاره پاره کردن این مملکت هستند را رقم بزند . گویا سرنوشت این مردم در دور باطل استبداد و انقلاب رقم خورده است . مستبدین خود زمینه ساز انقلاب و شورش هستند . امروز در کشور ما با نبودن یک آلترناتیو مردمی ، هر حرکتی بر علیه رژیم به شورشی که بدنیال خود جنگ داخلی را بدنبال خواهد داشت منجر خواهد شد . عامل تعیین کننده در بوجود آ مدن چنان شرایطی فقط و فقط رژیم نا کا ر آمد ولایت فقیه است که با اشاعه ظلم و بیعدالتی  و یکی از نابرابر ترین کشور های جهان ، چشم نا پا ک بیگانگان را به شورش مردم ناراضی  که بسیار زود آ غاز خواهد شد دوخته است تا آنان نیز بتوانند از آن نمد برای خود کلاهی بدوزند . خاک بر سر آن نظام سیاسی که مامورانش آنقدر ظالم هستند که مردم معمولی که حتی هیچ انگیزه سیاسی ندارند بر روی آنان دست بلند کرده و آنان را کتک می زنند ، چنین نظامی  با از دست دادن قدرت و اقتدارش بطور کامل فا صله چندانی ندارد .

***************************************************************

نوشته های اخبر

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: