به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

صحنه هایی از کشتار در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی در شهر ” کرچ”

+16   Graphic content

 روزها از حادثه دهشتناک کشته شدن دهها دانشجو به دست یکی از همکلاسیهای خود در شهر ” کرچ ” در کریمه می گذرد و هنوز دهها سئوال بی پاسخ در باره انگیزه و امکاناتی که دانشجوی دانشکده شیمی  فراهم نموده تا بتواند توسط آن اسلحه و مواد انفجاری به این جنایت دهشتناک دست بزند بی پاسخ مانده است ، از جمله اینکه اسلحه خود کاری که وی با آن مبادرت به تیر اندازی نموده است ارزشی بالغ بر 20000 دلار دارد ، وی در خانواده ای فقیر میزیسته و طبیعتا امکان تهیه پول برای خرید این اسلحه را نداشته است ، تا کنون روشن نشده است که وی اسلحه و مهمات ومواد انفجاری را چگونه تهیه کرده است 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: